د فابریکې سفر

فابریکه

IMG_4128
IMG_4129

تولید

Production (1)
Production (2)
Production (3)
Production (4)
Production (5)
Production (6)
Production (7)
Production (8)

د کیفیت ازموینه

Quality Testing (1)
Quality Testing (2)
Quality Testing (3)
Quality Testing (4)
Quality Testing (5)
Quality Testing (6)

ورکشاپ

ذخیره

بشپړ شوی محصول

Finished Product (1)
Finished Product (2)
21 (4)
21 (5)

خام توکي